Nærings- og Innovasjonspark på Eide i Øygarden kommune

Marin Eide AS samarbeider med Øygarden kommune om etablering av Nærings- og Innovasjonspark på Eide.

Marin Eide AS har under utarbeiding et forslag til Områdeplan for næring på Eide. Målsettingen er å tilrettelegge for utvikling av Eide Nærings- og Innovasjonspark hvor det skal tilrettelegges arealer, kaier og annen infrastruktur for nyetablering av bærekraftige virksomheter innenfor marine næringer. Den langsiktige visjonen er å tilrettelegge for en klynge av marine virksomheter som vil satse på høsting fra havet. Selskapet eier totalt ca. 700 daa, som vil gi ca. 300 daa salgbare næringstomter, og mange fremtidsrettede arbeidsplasser frem mot 2050.

Marin Eide AS legger til grunn at endelig planavklaring skal foreligge i løpet av 2023.